STOP "Imielin Północ"

Strona społeczna  planowanej eksploatacji przez spółkę Polska Grupa Górnicza złoża węgla kamiennego „Imielin Północ” która ma objąć zakresem oddziaływania 48% powierzchni miasta.  W roku 2018 ponad tysiąc mieszkańców miasta podpisało się pod apelem do władz wojewódzkich i krajowych, RDOŚ w Katowicach oraz do Polskiej Grupy Górniczej dotyczącym sprzeciwu wobec planowanej eksploatacji. Protest społeczny cały czas trwa a na stronie znajdują się argumenty prezentowane przez stronę społeczną

“Na zawał”

Zaniepokojenie wśród mieszkańców Imielina spowodowane jest faktem, iż Polska Grupa Górnicza planuje wydobycie węgla kamiennego metodą „na zawał” na kilku pokładach, z czego najpłytszy jest na głębokości 180m. Wydobycie „na zawał” w porównaniu z eksploatacją podsadzkową jest niezwykle opłacalne dla przedsiębiorstw górniczych,  ale generuje zdecydowanie większe szkody na powierzchni w tym ryzyko uszkodzenie gazociągu wysokoprężnego, biegnącego pod miastem. Zapewnienia przedstawicieli kopalni Piast-Ziemowit o znikomym wpływie eksploatacji węgla kamiennego w miejscu ich zamieszkania nie przekonują mieszkańców Imielina.

“Węgiel czy woda”

Mieszkańcy obawiają się, iż podejście Polskiej Grupy Górniczej może spowodować nie tylko zniszczenie ich domów, ale również zagrożenie dla zbiornika Dziećkowice (który zaopatruje w wodę pitną znaczną część województwa śląskiego) oraz zanieczyszczenie podziemnych jezior o udokumentowanych zasobach 35razy większych od zbiornika Dziećkowice. Czy i w jakim zakresie zbiornik wód podziemnych znajduje się planach ochronnych wód polskich jako zasobów strategicznych?

“Jakość węgla”

Czy węgiel z planowanego do uruchomienia złoża Imielin-Północ spełnia aktualne normy dotyczące „dobrej jakości węgla” http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1890/1? Według dokumentacji przedłożonej przez inwestora, nie spełnia.

“Zrzuty wody po eksploatacji przemysłowej”

Stowarzyszenia ekologiczne przedstawiły opinię hydrogeologiczną, według której eksploatacja złoża Imielin-Północ będzie oznaczała duże ryzyko degradacji wody z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Chrzanów 452, zbiornika  wody pitnej Dziećkowice oraz zatrucia wody w Wiśle metalami ciężkimi i pierwiastkami promieniotwórczymi. Grupa PGG nie odniosła się do tych opracowań!

“Limity techniczne kopalni”

Czy planowany zrzut wód przemysłowych odprowadzanych z dopływu wód do planowanych wyrobisk jak integralna część planowanych prac wydobywczych nie przekroczy posiadanych obecnie limitów technicznych (KWK Ziemowit Piast) w kwestii zrzutów zanieczyszczonych wód kopalnianych do rzek?

“Opinia społeczna”

Czy w roku 2018 i 2019 Polska Grupa Górnicza organizowała spotkania z mieszkańcami Imielina, mającymi na celu przedstawienie sytuacji w zakresie eksploatacji złoża Imielin Północ? Niestety nie. Przedstawiciel Polskiej Grupy Górniczej wskazał, iż kopalnia Piast- Ziemowit w planach rocznych będzie zabezpieczała środki finansowe na usuwanie szkód górniczych zlokalizowanych w granicach oddziaływania planowanej eksploatacji w złożu Imielin-Północ. Czy Polska Grupa Górnicza dysponuje analizami dotyczącymi wysokości rocznych środków finansowych, które spółka będzie zobowiązana zabezpieczyć? Na dzień dzisiejszy strona społeczna nie dysponuje takimi informacjami a przykłady okolicznych miejscowość oraz własne Imielina na złożu Imielin Południe nie napawa nas optymizmem.

“Ekonomia”

Czy wobec obecnej tendencji spadkowej cen węgla na świecie i jednocześnie wysokiego kosztu wydobycia węgla w Polsce istnieje ekonomiczne uzasadnienie uruchomienia eksploatacji złoża „Imielin-Północ”? Czy Polska Grupa Górnicza sporządziła analizy dotyczące kosztów eksploatacji złoża „Imielin Północ” za pomocą innej metody niż „na zawał”? Niestety nie.

Close Menu